Úřední razítko

Co je to ÚŘEDNÍ RAZÍTKO?

Klíčová slova: státní znak, oprávněná osoba, jednobarevný, státní symbol, kulaté razítko

Náležitosti úředního razítka jsou v českém zákoně upraveny v § 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky.

(1) Razítko, na němž je vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla (dále jen „úřední razítko“). Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný. 
(2) Úřední razítko nesmí obsahovat velký státní znak.

Základní pravidla úředních razítek:

  • jsou používány o průměrech 20, 25 nebo 36 mm
  • součástí razítka je státní znak, jméno oprávněné osoby, popřípadě organizace či její sídlo
  • tato razítka se státním znakem musí být vždy číslována
  • otisk úředního razítka je jednobarevný

Ukázky úředních razítek:

ukázka úředního razítka - daňový poradce|| obchodRAZITEK.cz ukázka úředního razítka - škola || obchodRAZITEK.cz ukázka úředního razítka - obec|| obchodRAZITEK.cz
 
 
Doporučení pro obecní a městské úřady:
 
Při používání razítek na veřejnoprávních smlouvách se doporučuje vycházet ze zákonné úpravy, tedy ze zákona č. 352/2001 Sb., o používání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona jsou územní samosprávné celky (tedy i obce) oprávněny, resp. povinny státní znak užívat jen při výkonu přenesené působnosti. Při výkonu samostatné působnosti nemohou obce resp. jejich orgány, užívat malý státní znak, jelikož se nejedná o výkon státní moci, ale o výkon samosprávy, při níž obce jednají vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. V případě vlastního uzavření veřejnoprávní smlouvy jde vždy o samostatnou působnost obce, a to i v případech uzavírání veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti. Na těchto smlouvách by se tedy nemělo objevit razítko s malým státním znakem. Stejně tak by se tato razítka neměla objevit na zápisech z jednání rady obce a zastupitelstva obce a výpisech z usnesení těchto orgánů, a ani na žádostech o udělení souhlasu k veřejnoprávní smlouvě. Obce proti tomu mohou při výkonu samostatné působnosti používat razítko obce (ustanovení § 111 odst. 5 zákona č. 128/2001 Sb., zákona o obcích). Může se jednat o razítko tzv. hranaté textem odpovídající ustanovení § 111 odst. 1 a 3 zákona č. 128/2001 Sb., zákona o obcích nebo razítko kulaté se znakem obce či bez znaku. 
 
 
 
Včetně DPH