Prohlášení k zpracování osobních údajů

společnosti REPRESS, spol. s r. o., IČ: 46969951 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti


Článek 1
Předmět

1.1.   Tímto dokumentem bychom Vás rádi informovali o našich povinnostech správce Vašich osobních údajů a Vašich právech při zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním našich webových stránek i práci s osobními údaji v naší společnosti obecně.

1.2.   Jsme společnost REPRESS, spol. s r. o., IČ: 46969951, se sídlem Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, http://www.repress.cz, email pro kontaktování: repress@repress.cz, dle zákona správce údajů, kdy odpovídáme za bezpečné zpracování Vašich osobních údajů.

1.3.   Jste jako fyzická osoba subjektem osobních údajů, které jsou zpracovávány.

1.4.   Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace nebo kombinace informací, která umožní identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

1.5.   Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení, či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

1.6.  Z důvodu toho, že Vám chceme poskytnout nejvyšší možný komfort v užívání našich webových stránek a profesionální servis v oblasti našich marketingových aktivit spolupracujeme na zpracování Vašich osobních údajů v těchto oblastech se společnostmi:

 • Faster CZ, spol. s r.o., IČ: 60722266
 • FIRMADAT s.r.o, IČ: 26939576
 • COLOP Stempelerzeugung Skopek Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, IČ: FN 25 588 f
 • Google, Seznam, MailChimp, Facebook, Smartsupp, Heuréka, Privy

        Zpracovatelé dbají na pravidla ochrany osobních údajů stejně jako správce údajů.

 

Článek 2
Účely zpracování osobních údajů

2.1.  Vždy, když budeme chtít Vaše osobní údaje zpracovávat, informujeme Vás, z jakého důvodu Vaše osobní informace budeme zpracovávat či pro jaký účel od Vás žádáme souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Článek 3
Cookies

3.1.  Na našich stránkách jsou používány cookies. Při prvním příchodu na naše stránky budete požádáni o souhlas s jejich užíváním. Cookies jsou drobné soubory, které se ukládají v počítači či jiném zařízení uživatele a je možné jejich prostřednictvím analyzovat data o pohybu a preferencích uživatele na webových stránkách.

3.2.  Naše stránky využívají několik druhů cookies: session cookies, persistent cookies a google analytics cookies.

3.3.  „Session cookies“ jsou po zavření prohlížeče smazány a nadále nejsou využívány. Při prohlížení našich webových stránek nám pomáhají přizpůsobovat jejich obsah tak, aby náš web byl pro Vás, co nejefektivnější. Tyto soubory jsou chráněny tak, aby ani před smazáním nemohly být zneužity třetí osobou.

3.4.  „Persistent cookies“ zůstávají uloženy v počítači po delší dobu, pokud je samy nesmažete. Pomáhají nám především rozpoznávat preference našich zákazníků.

3.5.  „Google analytics cookies“ jsou soubory, které využívá společnost Google k vytváření správ o našem webu tak, abychom jej mohli dlouhodobě úspěšně optimalizovat.

3.6.  Cookies nemají za cíl identifikaci jedince, ale některé údaje, které shromažďují, mohou být považovány za „osobní údaje“, a proto jim poskytujeme ochranu a dbáme na jejich anonymizované používání.

3.7.  Deaktivaci cookies můžete provést v nastavení Vašeho internetového prohlížeče, které se liší dle konkrétního výrobce. Musíme Vás, však upozornit, že deaktivací cookies může dojít k problémům s funkčností našeho webu. Zároveň pokud chcete využít cookies k prohlížení webových stránek, ale po opuštění počítače nechcete cookies dále ponechat v počítači, můžete je prostřednictvím prohlížeče vymazat v nastavení.

3.8.  Pro deaktivaci Google analytics cookies napříč všemi webovými stránkami je možné využít následující opt-out mechaniku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Článek 4
Právní důvody zpracování osobních údajů

4.1    Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud je přítomen alespoň jeden z těchto právních důvodů:

 • udělili jste nám souhlas pro zpracování osobních údajů ke konkrétnímu účelu
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené správci zákonem či orgánem veřejné moci
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či zájmů třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

 

Článek 5
Vaše práva

5.1    Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům. Přístupem k osobním údajům se rozumí právo získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování
 • kategorie dotčených osobních údajů
 • seznam příjemců nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

5.2  Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají.

5.3  Máte právo na výmaz osobních údajů za splnění alespoň jedné z podmínek:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

5.4 Máte právo na omezení zpracování osobních údajů při splnění alespoň jedné z podmínek:

 • popíráte přesnost osobních údajů
 • zpracování osobních údajů je protiprávní
 • odmítneme Vaše osobní údaje vymazat a Vy místo toho žádáte omezení jejich použití
 • osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesl jste námitku proti zpracování

5.5.  Máte právo na přenositelnost údajů neboli možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se Váš týkají a jež jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili. Zároveň máte, pokud požádáte, i právo na to, abychom předali Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné, a to za následujících podmínek: jedná se o zpracování založené na právním důvodu, souhlasu, či smlouvě a zároveň se zpracování provádí automatizovaně. Při vyhovění právu na přenositelnost nesmíme nepříznivě ovlivnit práva a svobody jiných osob.

5.6.  Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právního důvodu, kdy zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany.

5.7.  Po vznesení námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné, oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5.8.  Námitku lze vznést i konkrétně proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo automatizovaného profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou, již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány, obdobně to platí i u automatizovaného profilování.

5.9.  V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo ho kdykoliv odvolat. Pouze nás o tom informujte emailem, dopisem, telefonem či jiným způsobem, který budeme schopni zpracovat.

5.10.   Máte právo podat stížnost ve věci zpracování Vašich osobních údajů naší společností u dozorového orgánu: Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, tel. 234 665 111; www.uoou.cz.

 

Článek 6
Doba uložení osobních údajů

6.1.  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy jen po dobu nutnou k dosažení účelu, pro který jsme je od Vás či třetí osoby získali nebo po dobu, kterou nám ukládá zákon, že tyto informace musíme uchovávat.

6.2.  Osobní údaje, k jejichž zpracování nám udělíte souhlas, budeme zpracovávat pouze pro účel, ke kterému tento souhlas udělíte, a po dobu, po kterou nám tyto údaje svěříte. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu nám prosím dejte na vědomí.

 

Článek 7
Bezpečnost

7.1.  Nechceme zklamat Vaši důvěru, kterou jste nám projevili předáním Vašich osobních údajů, a proto slibujeme, že budeme dělat vše, co bude v našich silách, abychom Vašim údajům poskytli nejvyšší možnou míru zabezpečení.

7.2.  Vaše údaje budou zpracovávat pouze ti naši zaměstnanci či dodavatelé, kteří je nutně potřebují ke své činnosti tak, abychom Vám mohli vždy poskytnout ty nejlepší služby a zboží. Ostatní zaměstnanci k Vašim údajům nebudou mít přístup.

7.3.  Současně je pro nás samozřejmostí nejvyšší možná míra technického zabezpečení, kterou budeme neustále zvyšovat tak, abychom mohli Vašim osobním údajům vždy poskytnout nejvyšší standard bezpečnosti.

REPRESS s.r.o.
Aktualizováno: 25.5.2018

Včetně DPH