Z důvodů chřipkové epidemie může být výroba a expedice razítek až o několik dní opožděna. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

Reklamační řád

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení ke zpracování osobních údajů

 

Obchodní, dodací a platební podmínky

firmy REPRESS, spol. s r.o.
se sídlem Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín,
IČ: 46969951, DIČ: CZ46969951
zapsané v obchodním rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 7144

 

Předmětem kupní smlouvy (dále jen "smlouva") je dodávka razítek a zboží s tím související (dále jen "zboží"), objednaných podle aktuální nabídky Prodávajícího. Toto zboží je na internetovch adresách www.obchodRAZITEK.cz; www.obchodPECIATOK.sk, (eshop webu www.REPRESS.cz), současně i v tištěném katalogu, který je k dispozici v sídle firmy – REPRESS Hodonín, popř. na pobočce COPYCOLOR.

Prodávající a Kupující se zavazují postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

Kupující zaregistrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty uvede své DIČ v každé objednávce. Součástí registrace jsou správně vyplněná data Kupujícího – vč. kontaktního telefonu.

Prodávající se zavazuje, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je pro Kupujícího závazná i před tímto vyjádřením, tedy po celou dobu, kdy Prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci. Na základě této registrace realizované na naší stránce, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhranní a zde provádět objednávání zboží.

Pokud Kupující zruší svoji objednávku (tzv. "storno"), má Prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši dvacet procent z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.

Prodávající je oprávněn provést jednostranné započtení svých pohledávek vůči Kupujícímu. Způsobilé k započtení jsou i pohledávky Prodávajícího, které nejsou dosud splatné. Prodávající je oprávněn přistoupit k započtení ihned po vzniku své pohledávky.

Kupní cena bude Kupujícím uhrazena v hotovosti při předání a převzetí zboží, dobírkou, zálohovou platbou předem, nebo pomocí platební karty dle pokynů Prodávajícího.

Nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí zboží ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je oprávněn účtovat i částečné plnění a Kupující je povinen takto účtovanou částku zaplatit. Na e-shopu jsou ceny aktualizovány podle platného kurzu Kč / €. Cena uvedená na e-shopu jako "Původní cena", je cena, která je účtována zákazníkovi, pokud není kompletní objednávka vytvořena přes e-shop.
Pro případ, že bude Kupující v prodlení s plněním svého závazku a to i jen v jeho části, dohodly se strany na úhradě úroků z prodlení v zákonné výši, stanovené novelou nařízení vlády č.351/2013 Sb. v platném znění, která nyní odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB (platné pro první den příslušného kalendářního pololetí), zvýšené o osm procentních bodů. Nad rámec těchto úroků se Prodávající s Kupujícím dohodl na smluvní pokutě z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a dále na jednorázové smluvní pokutě ve výši 500,-Kč za každou jednu fakturu, která zůstane neuhrazena déle než dvacet jeden den po řádném termínu splatnosti.

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího nebo při osobní odběru Kupujícím. Jiný způsob dodání musí být výslovně sjednán. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je den předání zboží prvnímu přepravci také dnem splnění požadovaného termínu. Prodávající se zavazuje umožnit Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci

Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Reklamačním řádem prodávajícího. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění, bude-li Prodávajícím na toto částečné plnění nejpozději s dodáním zboží upozorněn, např. údaji v dodacím listě.

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci. V případě sjednání osobního odběru přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího převzetím zboží nebo prodlením Kupujícího s převzetím zboží. Škoda na zboží vzniklá později nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Případná reklamace nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu. Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné či jinak nezměněné zásahem Kupujícího. Reklamace musí být písemná, doručená na adresu prodávajícího – REPRESS Hodonín, podle Reklamačního řádu prodávajícího.

Cena za dopravu a manipulaci je stanovena aktuální sazebníkem umístěném na této podstránce.

Zákazníkům odebírajícím zboží osobně dopravu a manipulaci neúčtujeme. Za osobní odběr nelze pokládat odběr prostřednictvím třetí osoby - dopravce, který vyžaduje srovnatelné zabalení a označení zásilek, jako Česká pošta.
Při zvýšení tarifů České pošty či jiných specializovaných dopravců si vyhrazujeme právo tyto ceny jednostranně upravit.

Pokud atypické rozměry či váha zboží vyvolají skutečné expediční náklady vyšší, než jsou výše uvedeny, vyhrazuje si Prodávající právo doúčtovat skutečně vynaložené náklady v jejich skutečné výši. Příkladem je rozesílání agenturních katalogů.

Obaly uváděné na trh v rámci tohoto závazkového vztahu splňují požadavky zákona o obalech č. 477/2001 Sb.

Případné agenturní slevy se zásadně vztahují pouze na zboží prodávané za běžné (katalogové a internetové) ceny. Pokud je zboží nabízeno v rámci krátkodobých akcí nebo výprodejů za ceny speciální, snížené oproti původnímu prodeji či obdobnému zboží stejné užitné hodnoty, jsou tyto speciální ceny cenami konečnými a Prodávající z nich neposkytuje Kupujícímu žádné další rabaty či agenturní slevy.

Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení. Pokud jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy, jsou tato loga a názvy registrovanými obchodními značkami uvedených společností a jsou na předmětech znázorněna pouze pro ilustraci potisku.

Závazkový vztah smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem. Všechny případné spory, které by mohly vzniknout ze závazkových vztahů nebo v přímé souvislosti s nimi, budou rozhodovány soudem dle sídla Prodávajícího, tj. soudem v Brně.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30. června 2015. Přijetím těchto obchodních podmínek se ruší veškeré předcházející obchodní podmínky, kterými se řídil vztah Prodávajícího a Kupujícího.

 

Ochrana osobních údajů:

Aktualizovaným podmínkám týkající se ochrany osobních údajů dle legislativy GDPR se věnuje tato podstránka

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Datum poslední aktualizace: Hodonín 25. 5. 2018

 

Reklamační řád


1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů.
1/1 Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na zboží a výrobky, u nichž jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").
1/2 Prodávajícím je REPRESS, spol. s r.o., IČO: 46969951, Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín. Sídlo provozovny REPRESS, spol. s r.o. Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
1/3 Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.


2. Rozpor s kupní smlouvou.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


3. Záruční podmínky
3/1 V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
3/2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Délka této záruční doby je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
3/3 Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
3/4 Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
◦ Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
◦ Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
◦ Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem, razítka nebyla používána v běžném kancelářském prostředí, náhradní polštářky byly doplňovány barvou a nebo nebyly použity originální náhradní polštářky.
◦ Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
◦ Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
◦ Zboží bylo poškozeno živly.


4. Práva plynoucí ze záruky
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.


5. Vyřízení reklamace
5/1 Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na záručním listě), nebo provozovna prodávajícího.
5/2 Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený naší firmou, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna REPRESS, spol. s r. o. Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v provozovně prodávajícího, doporučujeme, aby si domluvil předem termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky.
5/3 Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.
5/4 Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.
5/5 Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
5/6 V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
5/7 O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
5/8 Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
5/9 Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací: Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí produktu v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 10 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.


6. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30. června 2015. Přijetím těchto obchodních podmínek se ruší veškeré předcházející obchodní podmínky, kterými se řídil vztah Prodávajícího a Kupujícího.

Včetně DPH